Acharya - Guru Parampara


Shree Narnarayan Bhagwan

Shree Maha Laxmi

Shree Vishvaksen Acharya

Shree Namalvar Acharya

Shree Nathamuni Acharya

Shree Padmanetra Acharya

Shree Ramamishra Acharya

Shree Yamunacharya Acharya

 

Shree Mahapurna Acharya

Shree Ramanujacharya

 

 

Shree Ramanand Swami

Lord Swaminarayan


Ahemdabad Gadi


Acharya Shree Ayodhyaprasadji Maharaj

DOB: 25 May 1809 (V.S. 1865)
Diksha: 11 Nov 1825 (V.S. 1882)
Aksharvas : 18 Feb 1868 (V.S. 1924)

Acharya Shree Keshavprasadji Maharaj

DOB: 16 Apr 1835 (V.S. 1891)
Diksha: 18 Feb 1868 (V.S. 1924)
Aksharvas : 9 April 1890 (V.S. 1946)

Acharya Shree Purshottamprasadji

DOB: 7 Feb 1870 (V.S. 1926)
Diksha: 9 April 1890 (V.S. 1946)
Akshar. : 25 Nov 1901 (V.S. 1958)

Acharya Shree Vasudevprasadji Maharaj

DOB: 17 July 1899 (V.S. 1955)
Diksha: 25 Nov 1901 (V.S. 1958)
Akshar. : 29 Nov 1937 (V.S. 1993)

Acharya Shree Devendraprasadji Maharaj DOB: 5 Oct 1922 (V.S. 1978)
Diksha: 30 Nov 1937 (V.S. 1993)
Akshar. : 12 Oct 1969 (V.S. 2025)

Acharya Shree Tejendraprasadji Maharaj

DOB: 11 April 1944 (V.S. 2000)
Diksha: 13 Oct 1969 (V.S. 2025)
 

Acharya Shree Koshalendra Prasadji Maharaj

DOB: 23 Oct 1972 (V.S. 2028)
Diksha: 14 Oct 2004 (V.S. 2060)